Onderzoek naar de achterliggende redenen van succesvolle IT-projecten, dat wil zeggen projecten die beter dan gemiddeld scoren voor zowel tijd, geld als kwaliteit, laat zien dat voor dergelijke IT-projecten een aantal generieke eigenschappen opvallend vaak van toepassing zijn.

Succesvolle projecten, ook wel aangeduid als best practices of excellente projecten, blijken vaak te worden gekenmerkt door een of meer van de volgende eigenschappen:

  1. Het betreft slechts één applicatie; dat wil zeggen dat er geen clustering van meerdere software systemen in een release of in een project is gebeurd.
  2. Er wordt gewerkt in releases; op vooraf vastgestelde momenten wordt een bepaalde hoeveelheid nieuwe of gewijzigde gebruikersfunctionaliteit ingevoerd. Vaak zie je in zo’n geval bijvoorbeeld dat er vier releases per jaar worden uitgevoerd, waarbij elk kwartaal een go live moment plaatsheeft.
  3. Er is sprake van een ervaren en vast projectteam dat langere tijd achtereen aan hetzelfde project werkt. Hieronder valt vaak ook dat het project gemanaged wordt door een ervaren, senior projectmanager.
  4. Het gehanteerde delivery model is agile (bijvoorbeeld scrum). Onderzoek laat zien dat opvallend veel agile projecten als een zogenaamde best practice scoren.
  5. Er wordt nauw samengewerkt met een of meer externe partijen. Hiermee wordt niet zozeer bedoeld dat samenwerking met een externe partij automatisch leidt tot optimale prestaties, maar dat een nauwe en goede samenwerking in combinatie met een externe partij een succesfactor is. Overigens laat onderzoek duidelijk zien dat sommige externe partijen opmerkelijk vaak meewerken in best practices, terwijl anderen juist opvallen door de slechte projectresultaten.
  6. Specifiek aan het project toegewezen resources voor zowel test als deployment. Met resources worden in dit verband mensen bedoeld, maar ook hulpmiddelen zoals test- en deployment-omgevingen en specifieke software tools.
  7. Een laatste succesfactor, hoewel niet helemaal te wijten aan een projectteam zelf, is het feit dat een project betrekking heeft op business intelligence (BI). BI-projecten laten gemiddeld een betere score zien dan andere IT-projecten; blijkbaar zijn de omstandigheden waaronder dit soort projecten worden uitgevoerd minder complex.

Het onderzoek waarop bovenstaande uitkomsten zijn gebaseerd had betrekking op een set van ruim 150 afgeronde IT-projecten. Dertig van die projecten scoorden als een zogenaamde best practice. Een project werd in het kader van het onderzoek als een best practice gekarakteriseerd wanneer de resultaten van een project zowel voor tijd, geld als kwaliteit beter dan gemiddeld waren.